BuildIT
allmänna villkor

Har du några frågor?

Hör av dig till oss i så fall. Maila eller ta upp luren och slå oss en signal på:

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar abonnentens nyttjande och BuildIT ABs (nedan kallat ”Bolaget”) tillhandahållande av Internet-tjänster m.m.

2. Avgifter, betalning och uppsägning
Betalning erläggs i förskott och skall vara Bolaget tillhanda inom 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2% per månad.
Abonnemang löper tills vidare och faktureras normalt kvartalsvis i förskott. Abonnemanget kan bringas till upphörande vid utgången av löpande faktureringsperiod, förutsatt att uppsägning sker senast 45 dagar före periodens utgång. Sker uppsägning senare löper abonnemanget under ytterligare en faktureringsperiod.
Bolaget äger rätt att ändra abonnemangsavgiften samt dessa allmänna villkor med avseende på kommande faktureringsperioder. Härvid äger dock abonnenten rätt att säga upp abonnemanget till upphörande innan ändringen trätt i kraft.
Abonnent som accepterat introduktionsperiod till nedsatt pris anses ha tecknat sig för abonnemang till normalpris när denna introduktionsperiod utlöpt utan att uppsägning dessförinnan skett.

3. Support
Support direkt hänförlig till levererad Internettjänst lämnas endast i mån av Bolagets från tid till annan tillgängliga resurser. Supportfrågor via e-mail ges högre prioritet än andra kommunikationsmedel.

4. Nyttjande
Abonnemanget får endast utnyttjas av abonnenten, vilken också ansvarar för att lösenordet ej sprids eller används av annan. Skulle det komma till abonnentens kännedom att lösenord nyttjas av andra, är abonnenten skyldig att omedelbart föranstalta om rättelse och informera Bolaget om det inträffade.
Reglering av maximalt trafikflöde mot respektive abonnemangsforms hemsida återfinnes på Bolagets hemsida.
Abonnenten förbinder sig att ej göra eller söka göra intrång i Bolagets lokala nätverk eller det globala Internet.
Vidare förbinder sig abonnenten att följa de särskilda användningsregler, instruktioner och den rättsliga reglering, som må gälla för respektive delnät i Internet.
Varje form av tillhandahållande av obehörigen kopierad programvara, annat material som innefattar upphovsrättsintrång, material som strider mot lag, pornografi eller material som eljest är att betrakta som uppenbart anstötligt, är förbjuden.

5. Avstängning
Brott mot bestämmelserna under punkt 4 ovan, ävensom andra former av avtalsbrott och missbruk av den upplåtna tjänsten, ger Bolaget rätt att stänga av abonnenten från vidare bruk av tjänsten utan återbetalning av inbetald avgift.

6. Ägareförbehåll
Försålda maskin- eller programprodukter förblir Bolagets egendom till dess full betalning erlagts.

7. Force majeure m.m.
Bolaget bär ej ansvar för och är ej heller återbetalningspliktigt för erlagda avgifter avseende perioder då avbrott eller andra störningar förekommit såvida dessa avbrott eller störningar är hänförliga till tjänster levererade av nätoperatörer eller andra fristående leverantörer. Ej heller bär Bolaget ansvar för avbrott eller störningar orsakade av blixtnedslag eller annan naturhändelse, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelse eller andra händelser över vilka Bolaget ej rimligen kan råda.
Bolaget råder ej över trafikflödet på Internet och det ankommer därför på abonnenten att eventuellt skydda sina dataresurser mot obehörigt intrång av andra Internet-användare.

8. Ansvarsbegränsning
Bolagets skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall begränsad till det belopp berörd abonnent erlagt för aktuellt abonnemang.

9. Överlåtelse och vidareförsäljning
Bolaget äger rätt att överlåta abonnemanget till annan part.
Abonnenten får överlåta abonnemanget till annan part efter Bolagets skriftliga godkännande. Däremot äger abonnenenten ej rätt att vidareförsälja de tjänster vari abonnemanget består.

10. Personuppgifter och datalagring
Bolaget följer från och med 2018-05-25 GDPR. Beskrivning av Bolagets hantering av personuppgifter finns i Bolagets integritetspolicy och dokumentet Hantering av personuppgifter. Integritetspolicyn, Personuppgiftsbiträdesavtalet samt dokumentet Hantering av personuppgifter är integrerade delar av Bolagets allmänna villkor. Före 2018-05-25 följer Bolaget PUL.

11. Tvist m.m.
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan abonnent och Bolaget samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol, varvid Malmö tingsrätt skall vara första instans.

12. Bilagor
Bolagets allmänna villkor innefattar även följande bilagor:
A. Integritetspolicy
B. Personbiträdesavtal
C. Hantering av personuppgifter

 

Senast uppdaterat 2018-05-22

BuildIT | På din sida