BuildIT
integritetspolicy

Har du några frågor?

Hör av dig till oss i så fall. Maila eller ta upp luren och slå oss en signal på:

Hur hanterar BuildIT personuppgifter?

BuildIT i Malmö AB (”BuildIT”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar om dig. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder BuildITs tjänster (”våra tjänster”). GDPR-policyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också dina rättigheter angående dina personuppgifter. Läs denna GDPR-policy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du ansöker om att bli kund, köper produkter och/eller tjänster, använder våra leverantörers Cloud-tjänster, använder våra tjänster eller godkänner medverkan i vårt kontaktregister. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv kan välja att lämna till oss:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer, företag.
 • Information som vi ber dig lämna när du anmäler ett problem med våra produkter eller tjänster.
 • Annan information som du lämnar när du anmäler dig för våra tjänster, ansluter till dem eller ber oss om kompletterande tjänster.

Automatiskt genererade personuppgifter:

 • Om du använder våra leverantörers system (såsom webportaler och cloud-tjänster) så kan vi inhämta de uppgifter vi behöver för att sköta support, fakturering, licenshantering och support.

BuildITs webbplats använder kakor (cookies). De är små textfiler som sparas via webbläsaren på din dator. Vi använder sessionskakor för att analysera hur du använder vår webbplats. De sparas inte permanent på din dator utan försvinner när du stänger webbläsaren. Du kan välja att inte tillåta sessionskakor när du besöker vår webbplats.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

För vårt avtalsförhållandes skull (A):

 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig eller företaget du representerar.
 • För att kunna skicka dig beställnings-, leverans- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp, licenser eller cloud-tjänster så att du får de produkter eller tjänster som du har rätt till.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto eller din beställning av våra produkter eller tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att genomföra användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster och produkter.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

För våra berättigade ändamål (B):

 • För att genomföra analyser på en övergripande nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor.
 • För att förbättra våra tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För marknadsföringsändamål (C):

 • För att skicka direktmarknadsföring till dig med e-post eller brev. Det kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra tjänster, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att klicka på länken du får längst ner i våra nyhetsbrev eller kontakta oss.

Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut (D).

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Den rättsliga grund i dataskyddsförordning som vi åberopar för vår personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs ovan är:

 • Punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller företaget du representerar.
 • Punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster och produkter samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • Punkt (C) äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling.
 • Punkt (D) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vem kan vi lämna ut personuppgifter till?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer eller tillverkare som behöver dina kontaktuppgifter för att hantera användarkonton, cloud-tjänster, licenser, leveranser (t.ex. fraktbolag), support m.m.

Tredje part för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • För att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag.
 • För att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet.
 • För att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av våra tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra tjänster, enheter och användare från sådan användning.
 • För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden.
 • För att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra tjänster.
 • Till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis domänregistreringar) . 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som inte är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Personuppgifterna kan lämnas ut till våra leverantörer  etablerade utanför EES och behandlas av personal som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Denna personal kan exempelvis arbeta med support, cloud-tjänster, licenshantering eller att fullgöra din beställning. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder eller vill ha en kopia av dem är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Normalt gäller följande lagringsperioder:

Användaruppgifter: Bland annat information om hur du använder och när/hur du använder BuildITs tjänster. Lagras till dess kontot raderas.
Supportuppgifter: Bland annat information som du lämnar när du har kontakt med BuildITs supportavdelning. Ingen rensning sker.
Kontouppgifter: Bland annat information om ditt konto, som användarnamn, lösenord och information om tjänster som du har köpt genom BuildIT. Lagras till dess kontot raderas.
Transaktionsuppgifter: Bland annat information om tjänster och transaktioner på ditt konto i samband med köp hos BuildIT. Lagras minst 10 år på grund av bokföringsslagen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar säkra processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att komma med klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att komma med klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra tjänster.

Vi ber dig kontakta oss om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 10 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 10 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Personuppgiftsbiträde eller Personuppgiftsansvarig?

BuildIT är Personuppgiftsansvariga (Data Controller) för de personuppgifter vi samlar in om er som kund. För de personuppgifter ni själva lagrar i våra tjänster är ni Personuppgiftsansvariga och BuildIT är Personuppgiftsbiträde (Data Processor) och där behöver ni se till att ni uppfyller lagkraven på er för behandlingar av personuppgifterna.

Ändringar i denna integritetspolicy?

Vi kan komma att göra förändringar i vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i integritetspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

Kontakt

Du kan kontakta BuildIT genom att använda något av de kommunikationssätt som finns på vår kontaktsida.

 

Senast uppdaterat 2018-05-22

BuildIT | På din sida